Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни

С цел подпомагане на усилията на държавите-членки на ЕС за предоставяне на възможност на граждани на трети страни от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейското общество, съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“, с Решение № 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. (Решението) се създаде Европейският фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ) като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционни потоци” (Обща програма).

Европейският интеграционен фонд  подпомага държавите-членки в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки, които допринасят за увеличаване на този капацитет.

Фондът ще участва в разработването и прилагането на националните стратегии за интеграция на граждани на трети страни във всички аспекти на обществото, и по-специално като отчита принципа, че интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на държавите-членки на ЕС.

Фондът следва да подпомага и държавите-членки на ЕС в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки на ЕС, които допринасят за увеличаване на този капацитет.

Сайт на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни.