Финансирани проекти

Проекти на ЕИФ по МП 2007-2012
ГП Договор Бенефициент Проект
1 2
0
0
7
BG EIF 2007/01-01.01 Институт за следдипломна квалификация - Отделение при УНСС Състояние и тенденции на миграцията и политики за интеграция на имигранти в България
2 BG EIF 2007/01-02.01 Мисия на Международна организация по миграция в България Създаване на мрежа от информационни центрове за имигранти в България
3 BG EIF 2007/01-03.01 "Пени" ЕООД Ще живеем заедно - трябва да се познаваме
4 BG EIF 2007/01-04.01 Фондация "Център за модернизиране на политики" Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество
5 BG EIF 2007/01-06.01 Асоциация на българските черноморски общини Общини, социални институции и НПО - партньори за изграждане на капацитет на
6 BG EIF 2007/02-01.01 Агенция "Маркет Айс" ООД Състояние и тенденции на миграцията в България
7 BG EIF 2007/02-02.01 "Социални инвестиции и ресурси" ЕООД Център за информация и подпомагане инграцията на имигранти
8 BG EIF 2007/02-03.01 Сдружение "Прозорец към България" Как да живеем заедно?
9 BG EIF 2007/02-04.01 Фондация "Европейски институт" Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България
10 BG EIF 2007/02-06.01 Асоциация "Аркадия" Изграждане на местен капацитет по прилагане на интеграционната политика
11 BG EIF 2007/02-07.01 "Пени" ЕООД Разработване на стратегия за работа между заинтересованите страни в процеса на интеграцията на имигрантите
12 RD 01/750-27.08.2009 МТСП чрез Дирекция "Демографска и семейна политика и равни възможности" Анализ на законодателството и административната практика и укрепване на административния капацитет в системата на МТСП за интеграция на имигранти в България
13 BG EIF 2007/04-01.01 Фондация "Регионално развитие и инициативи" Ефективни показатели за оценка на политиката по интеграция на имигранти в България
14 2
0
0
8
BG EIF 2008/01-02.01 Асоциация на индустриалния капитал в България Обогатяване на български пазар на труда и улесняване на интеграцията на имигранти
15 BG EIF 2008/01-03.01 Сдружение "Бизнес агенция Варна" "Врата към България: от имиграция към интеграция" - Създаване на пилотен информационен център - Варна
16 BG EIF 2008/01-05.01 "Интел Дей Солюшънс" АД Имигранти: За всеки има хляб под слънцето
17 BG EIF 2008/01-06.01 Център за изследване на демокрацията Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети държави
18 BG EIF 2008/01-07.01 Прагматика ООД Система за разработване на показатели и техники за наблюдение на мерките за интеграция и имигранти
19 BG EIF 2008/01-09.01 Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие" Заедно за по-добра интеграция на имигрантите
20 BG EIF 2008/01-10.01 Комисия за защита от дискриминация Стратегическо партньорство за пълноценно интегриране на имигрантите в българското общество
21 BG EIF 2008/02-02.01 Мисия на МОМ в България Информационно обслужване за имигранти в градовете Пловдив, Кърджали и Стара Загора
22 BG EIF 2008/02-03.01 "Програмен и аналитичен център за европейски политики" Подкрепа за ефективна интеграция на имигрантите, живеещи в гр. София
23 BG EIF 2008/02-04.01 Търговско-промишлена палата - Враца Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти
24 BG EIF 2008/02-05.01 "Витоша Рисърч" ЕООД Създаване на методика и провеждане на пилотно изследване за мониторинг на социално-демографския статус и нагласите на граждани от трети страни
25 BG EIF 2008/02-06.01 "Център за изследване на демокрацията" Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция ан граждани на трети страни
26 BG EIF 2008/02-07.01 СНЦ Сдружение "Европа и ние" Подкрепа за интеграция
27 2
0
0
9
BG EIF 2009/01-07.01 Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие -България" Успешната координация - основа за правилна интеграционна политика
28 BG EIF 2009/01-02.01 Международна организация по миграция Мрежа от информационни центрове за имигранти в България
29 BG EIF 2009/01-05.01 Сдружение "Национален институт по обществени поръчки" Ефективен инструментариум за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция
30 BG EIF 2009/01-04.01 Асоциация на индустриалния капитал в България Фондация "Институт за добро управление" "Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество"
31 BG EIF 2009/01-06.01 Столична община София - град на многообразието
32 BG EIF 2009/01-03.01 Фондация "Програмен и аналитичен център за европейска политика", гр. София Он-лайн-курсове за имигранти - успешна интеграция в българското общество
33 BG EIF 2009/01-01.02 Търговско-промишлена палата - Враца Имиграцията - възможност и предизвикателство за България
34 BG EIF 2009/01-02.02 Сдружение "Бизнес Агенция Екселина" Врата към България: уан- стоп- шоп за устойчива интеграция на имигранти
35 2
0
1
0
BG EIF 2010/01-03.01 Сдружение "Клъстър за алтернативна и локалка ефективност - КАЛЕ" Миграционна толерантност
36 BG EIF 2010/01-04.06 Маркет Айс ООД Изследване интеграцията на имигрантите в България - информационно "захранване" на критериите и индикаторите за оценка на техниките и мерките по интеграция
37 BG EIF 2010/01-03.01 Интернешънъл Трейдинг едн Дивелопмънт Център ООД Информационна кампания за имиграционния феномен
38 BG EIF 2010/01-02.01 РСО "Марица" Провеждане на курсове за имигранти в реално време
39 BG EIF 2010/01-04.04 Сдружение Национална Младежка Мрежа Пробиране на индикатори и методи за оценка изпълнението на целити и техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция на граждани на трети страни
40 BG EIF 2010/01-05.03 Европейски колеж по икономика и управление Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в Южен централен район за интеграция на граждани от трети страни
41 BG EIF 2010/01-02.02 Сдружение Ромски център за младежки дейности, Сдружение Балкански институт за активна политика - Романо тернипе Подобряване на знанията и уменията на граждани от трети държави за успешната им интеграция в българското общество
42 BG EIF 2010/01-04.01 Фондация "Европейски институт", БСК - Съюз на българския бизнес Изследване на политиките за привличане и интегриране на висококвалифицирани граждани на трети страни съобразени с нуждите на работодателите - година след прилагането на Директивата за европейската Синя карта
43 BG EIF 2010/01-04.02 Сдружение "Европа и Ние" Подкрепа за интеграция
44 BG EIF 2010/01-04.05 Център за младежки дейности "Надежда" Проучване и изследване на факторите на имиграция и изработване на социално-икономически профили на граждани на трети държави
45 BG EIF 2010/01-04.02 Община Сопот Разработване и внедряване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите на Община Сопот
46 BG EIF 2010/01-04.03 Фондация Манфред Вьорнер Интеграцията - задача за всеки от нас
47 BG EIF 2010/01-03.04 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "ОТГОВОРНОСТ" Добри съседи
48 BG EIF 2010/01-05.02 Фондация "Национална младежка инициатива" Подкрепа за изграждане капацитета на участниците в интеграционната политика и практика в областите Софийска и София - град
49 BG EIF 2010/01-03.03 Водеща организация: Глобус България ЕООД, Партньор: Фондация "Европейски Център за Еко Агро Туризъм - България" Обединени, различни
50 BG EIF 2010/01-01.01 Мисия на Международна организация по миграция в България Мрежа от информационни центрове за имигранти в градовете София, Пловдив, Кърджали и Бургас
51 2
0
1
1
BG EIF 2011/01-01.01 Международна организация по миграция "Укрепване и развитие на дейността на информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София, Пловдив и Бургас"
52 BG EIF 2011/01-01.02 Сдружение за социално развитие и интеграция "Създаване на Център за информация и подкрепа интеграцията на имигранти в гр. Варна и информационно бюро към него в гр. Суворово"
53 BG EIF 2011/01-01.03 Сдружение "Бизнес агенция" "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
54 BG EIF 2011/01-01.04 Сдружение "Социална подкрепа и информация" "Една стъпка към независимостта"
55 BG EIF 2011/01-01.05 Ромире ООД "Център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави"
56 BG EIF 2011/01-02.01 Сдружение на общините от Югоизточен регион "Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион"
57 BG EIF 2011/01-02.02 Ромски център за младежки дейности "Романо Тернипе" "Обучение и приобщаване на граждани от трети държави"
58 BG EIF 2011/01-02.03 РСО Марица "От и за имигрантите - какво още трябва да се знае"
59 BG EIF 2011/01-02.04 Софийски университет "Образователна подкрепа за имигранти в България (обучение по български език, история и гражданска ориентация)"
60 BG EIF 2011/01-03.01 Монт 7 Холдинг ООД "Информираността - пътя за един по-добър живот между имигранти и приемащо общество"
61 BG EIF 2011/01-03.02 Интернешънъл Трейдинг едн Дивелопмънт Център ООД "Осигуряване на достъпна информационно -комуникационна среда и национална кампания за миграционни феномен"
62 BG EIF 2011/01-03.03 БЧК "Положителните образи на имиграцията в България"
63 BG EIF 2011/01-03.04 ТТВИ "Заедно по-добри, по-силни"
64 BG EIF 2011/01-04.01 Фондация на бизнеса за образованието "Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България"
65 BG EIF 2011/01-04.02 Българска мениджмънт асоциация "Изготвяне на система от индикатори за анализи и изследвания на степента на интеграция на имигрантите в четирите най-големи български града - София, Пловдив, Варна и Бургас"
66 BG EIF 2011/01-04.03 Сдружение "Юропроф" "Подобряване интеграцията на граждани на трети държави на територията на Област Благоевград"
67 BG EIF 2011/01-04.04 Бургаски свободен университет "Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество"
68 BG EIF 2011/01-04.05 Комисия за защита от дискриминация "Хармония в различията"
69 BG EIF 2011/01-04.06 Агенция "Стратегма" Интегрирана методика за мониторинг и оценка на политика в областта на миграцията"
70 BG EIF 2011/01-05.01 Сдружение "Център за младежки дейности София" "Междукултурен обмен и диалог - конкурентно предимство в съвременната глобализираща се държава и икономика"
71 BG EIF 2011/01-05.02 Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" "Изграждане на капацитет за осигуряване на достоен труд, достъп до образование и интеграция в обществото"
72 BG EIF 2011/01-05.03 ТПП Враца "On-Stop-Shop" точки в България за граждани от трети държави
73 2
0
1
2
BG EIF 2012/01-04.02 Регионално Сдружение на общините Марица От имиграция към интеграция
74 BG EIF 2012/01-04.03 Фондация на бизнеса за образованието Създаване на ефективна система от техники за оценка с цел подобряване на мерките за интеграция
75 BG EIF 2012/01-05.02 Сдружение Образование без граници - БГ 2012 Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките по интеграция
76 BG EIF 2012/01-03.02 Интернешънъл Трейдинг едн Дивелопмънт Център ООД Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество
77 BG EIF 2012/01-05.03 Ромски център за младежки дейности "Романо Тернипе" Нови знания и умения за трайно партньорство за интеграция на имигрантите
78 BG EIF 2012/01-03.03 Сдружение "Клъстър за алтернативна и локалка ефективност - КАЛЕ" Кампания Новите граждани
79 BG EIF 2012/01-05.01 Търговско-промишлена палата New link - доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни
80 BG EIF 2012/01-02.01 Сдружение "Център за европейски програми и проекти" Успешната интеграция на имигранти в българското общество чрез обучение и приобщаване
81 BG EIF 2012/01-05.01 Център за младежки дейности "София" Техника за проучване, наблюдение и оценка за стартиране и развитие на стопанска дейност на имигранти в Р. България
82 BG EIF 2012/01-02.03 Фондация "Кладара" Успешни в интеграцията
83 BG EIF 2012/01-01.03 Община Стамболово Създаване на информационен център - предпоставка за ефективна интеграция на ГТД
84 BG EIF 2012/01-01.04 Община Гърмен Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на ГТД на територията на община Гърмен
85 BG EIF 2012/01-01.02 Международна организация по миграция Устойчиво функциониране и развитие на информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София, Пловдив и Бургас
86 BG EIF 2012/01-02.02 Институт за иновационни техники в туризма Обучение без бариери
87 BG EIF 2012/01-04.04 Агенция Стратегма ООД Интернет платформа за наблюдение, координация и оценка на интеграцията на имигранти