Политики за имигрантите

В контекста на интеграцията на имигрантите политиките, които имат отношение са онези, които оказват влияние и по-конкретно я насърчават или подпомагат. В социален и граждански смисъл интеграцията е основана на концепцията за равни възможности. В социално-икономически аспект имигрантите трябва да имат равни възможности да водят достоен, независим и активен живот подобно на останалите членове на обществото. В граждански аспект всички имат права и задължения, произтичащи от равенството пред закона.

Когато имигрантите се чувстват сигурни, уверени и приети те могат да инвестират в новата си държава и дават принос към новото си общество. С течение на времето те придобиват нови възможности за участие, повече права, повече отговорности и, ако имат желание, пълноправно гражданство.

Процесът на интеграция е специфичен с оглед на нуждите и способностите на всеки отделен човек и всяка отделна общност. Въпреки, че политиката на правителството е само един от множество фактори, влияещи върху интеграцията, тя има важна роля, защото задава законовата и политическа рамка, в която се случват другите аспекти на интеграцията. Държавата може да се стреми да премахне препятствията и да постигне равни резултати и равнопоставено членство, като инвестира в активното участие на всички, упражняването на равни права и придобиването на междукултурни компетентности.

Платформата включва 5 области на политиката: пазар на труда, достъп до гражданство, регулация на продължителното пребиваване, достъп до образование и обезпечаване на правенето на политики с данни. На този етап не са включени някои от базовите области на политика за имигрантите в европейската и световната практика като здравеопазване и подкрепа за жилищно настаняване, тъй като няма законови норми, насочени към тази категория лица.