Институции, които събират данни за имигрантите

НСИ

  • Механично движение на населението по области, общини и пол
  • Механично движение на населението по местоживеене, области, причини и пол
  • Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол
  • Външна миграция по възраст и пол (Включва само лицата, които са декларирали пред административните власти за промяна на настоящия си адрес от страната в чужбина и от чужбина в страната)

МВР

  • Автоматизирана информационна система  “Адресна регистрация и документи за самоличност”;
  • Автоматизирана информационна система  “Административно обслужване на чужди граждани”;

Агенция по заетостта

  • Информационна база данни за постъпилите искания, издадените разрешения за работа и за постановените откази на лица-граждани на трети страни, които имат статут на краткосрочно и продължително пребиваващи в страната. Данните са по страни на произход и категории труд.

Министерство на правосъдието

  • Регистър на придобиване, отказ и отнемане на българско гражданство
  • Годишните доклади съдържат информация за националността и числеността на лицата, придобили българско гражданство през отчетния период.

Министерство на образованието и науката