Дума на деня

19.08.2014 г.
Стереотип

Система от навици, която мотивира еднаквото поведение при еднакви обстоятелства.

19.08.2014 г.
Суверенитет

1. Право на върховна власт. 2. Независимост от чужда власт.

19.08.2014 г.
Либертарианство

Политическа идеология, защитаваща естествените права - право на живот, лична свобода, право на собственост и стремеж към щастие. В основата на либертарианството е забраната за насилие над индивида, защитата на личната свобода, решенията и действията на индивида, когато това не накърнява правата на другите.

19.08.2014 г.
Конфликт

Стълкновение, сблъсък на сили или интереси.

19.08.2014 г.
Свобода на движение на хората

Свободното движение на хора е основно право, гарантирано на гражданите на Европейския съюз (ЕС) чрез Договорите. То се осъществява чрез пространството на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници.

19.08.2014 г.
Закон

Писани или неписани норми и правила на поведение и живот в група или общност.

19.08.2014 г.
Европейски съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) (на английски: European Court of Human Rights, на френски: Cour européenne des droits de l’homme) е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека). 

19.08.2014 г.
Култура

Съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало.

18.08.2014 г.
Етнос/ етническа група

Група от хора, изграждащи общност определена от бита, от възприятията за света и за приетите от тях в ежедневието порядки.

18.07.2014 г.
Утвърдителни действия

Мерки, насочени към определена група в обществото с цел да се отстрани и/или предотврати дискриминация или неблагоприятна изходна ситуация.

17.07.2014 г.
Дискриминация

Разграничаване на хората на базата на определени присъщи характеристики и без оглед на личните им качества.

16.07.2014 г.
Толерантност

Способността да признаваш и уважаваш убежденията и практиките на други хора.

15.07.2014 г.
Мултикултурализъм

Признаване и утвърждаване на културното многообразие и на правото на всеки да изразява и споделя своето индивидуално културно наследство при съблюдаване на базовите ценности на демократичното общество.

14.07.2014 г.
Разнообразие

Приемане и признаване на присъщите различия, които съществуват между хората по света и преминаване отвъд толерантността към утвърждаване на богатството на разнообразното човешко общество.

11.07.2014 г.
Равни възможности

Равен достъп до образование, здравеопазване и работни места без оглед на разграничителни фактори от рода на пол, възраст или етнически произход.

10.07.2014 г.
Емигрант

Човек, напуснал страната си с цел заселване в друга държава.

09.07.2014 г.
Бежанец

Човек, напуснал родното си място поради преследване, войни, размирици и др. обстоятелства.

08.07.2014 г.
Имигрант

Човек, заселен за постоянно в чужда страна.

07.07.2014 г.
Натурализация

Приемане на гражданство на чужда страна.

04.07.2014 г.
Интеграция

Обединяване на групи в едно цяло въз основа на общи интереси.

03.07.2014 г.
Политика на различието

Социална политика на насърчаване на толерантността към различните контексти на произход и принадлежност.

02.07.2014 г.
Човешки права

Основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически произход, раса, религия, език или друг статус.

01.07.2014 г.
Конституция

Основен закон на държавата, който определя устройството й, избирателната система и правата и задълженията на гражданите. Приема се от Народното събрание.