Политика на пазара на труда

Отговорен държавен орган за политиката на пазара на труда е Агенцията по заетостта. Участието на гражданите на трети държави на този пазар е предвидено от законодателството в следните правни актове:

Глава осма от закона урежда работата на български граждани в други държави и на чуждестранни граждани в Република България. Тя съдържа разпоредби, отнасящи се до издаването на разрешения за работа по трудово правоотношение; видовете статут, за които не се иска издаване на разрешение; правилата за издаване на разрешение за заемането на длужности, за които по закон не се изисква българско гражданство; сроковете на разрешенията и условията за тяхното удължаване; и регулацията на трудовите и осигурителните отношения.

Глава трета от закона урежда пребиваването на чужденци в Република България от гледна точка на основания, продължителност и административен контрол. Тя съдържа разпоредби, отнасящи се до чужденците с право на продължително пребиваване; правилата за продължително пребиваване с цел извършване на дейност на свободна практика; условията за получаване на разрешителни за постоянно пребиваване на чужденци; основанията за отказ за продължаване на срока за пребиваване или за отнемане на разрешително; задълженията на чужденците на територията на Република България и удостоверяването на самоличност; правилата за лица, ненавършили 18 годишна възраст без придружител; основанията за отнемане и последващо възстановяване на документи за задгранично пътуване на чужденци.

Наредбата се отнася до прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и е приета на основание Чл. 74 от него. Тя урежда условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България; случаите на освобождаване от издаване на разрешително за работа и допустимата продължителност на заетостта. Наредбата съдържа разпоредби, отнасящи се до условията за издаване на разрешителните и съответните изключения; условията за отказ и продължаване на разрешително; продължителността на заетостта; реда и необходимите документи за издаване на разрешително и условията и реда за регистрация без разрешително за работа.

Наредбата се отнася до прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и е приета на основание Чл. 70, ал.4 от него. Тя урежда условията за осигуряване и спазване на действащото българско законодателство от командировани работници и служители. Наредбата съдържа разпоредби, отнасящи се до колективните трудови договори; третирането на командированите служители/ работници спрямо други от същата категория; задължения на приемащите местни лица; правомощията и задълженията на Главна инспекция по труда; информационните задължения на Агенцията по заетостта.

Наредбата се отнася до прилагането на Закона за чужденците в Република България и е приета на основание чл. 24, ал.3 от него. Тя урежда условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци. Наредбата съдържа разпоредби, отнасящи се до органа по издаването на разрешителните; продължаване, отказ и отнемане на разрешително за дейност на свободна практика; регистрация и уведомяване на службите за административен контрол на чужденците.