Политика за влизане и престой в страната

Политиката за влизане и престой в страната е сред прерогативите на Министерството на вътрешните работи. В законодателството тя е предмет на Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане. Законът определя четири вида влизане и престой на чужденци в страната:

Дългосрочното пребиваване на чужденци е регулиране по отношение на правното основание. Разпоредбите определят срок за подаване и разглеждане на заявленията, необходимите документи и държавните такси.

Постоянното пребиваване е законово регламентирано през поредица от правни основания за различните случаи:

 • лица от български произход;
 • сключване на граждански брак с постоянно пребиваващ чужденец и пребивавали законно и непрекъснато на територията на Република България за срок от 5 години;
 • малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващи;
 • родители на български гражданин, когато му/й осигуряват дължима по закон издръжка;
 • вложители на над 1 000 000 лева в Република България при определените от закона условия;
 • вложители в капитала на българско търговско дружество сума, не по-малка от 6 000 000 лева, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар;
 • родени на територията на Република България, които не са от български произход;
 • влезли, пребивавали или родени на територията на Република България до 27.12.1998 г. и чиито родител е сключил граждански брак с български гражданин;
 • членове на семействата на български граждани, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните 5 години;
 • лица, които не са признати за граждани на бившите съветски републики;
 • лица, които извършват дейност и се сертифицират по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

За всички прави основания разпоредбите определят срок за подаване и разглеждане на заявленията, необходимите документи и държавните такси.

Продължителното пребиваване е законово регламентирано през поредица от правни основания за различните случаи:

 • лица, желаещи да извършват работа по трудово правоотношение;
 • осъществяване на търговска дейност в страната по законоустановения ред;
 • чуждестранни специалисти;
 • наличие на основание или сключен брак с постоянно пребиваващ чужденец;
 • представители на чуждестранни търговски дружества;
 • финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи чужденци или български граждани;
 • постъпили на продължително лечение;
 • кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
 • пенсионно осигурени лица;
 • членове на семействата на чужденци, получили разрешително за продължително пребиваване;
 • родители на чужденци или лица във фактическо извънбрачно съжителство с чужденци, получили разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал. 3 от ЗЧРБ;
 • желаещи да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на МТСП;
 • желаещи да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от МП;
 • получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора;
 • членове на семействата на български граждани;
 • научни работници;
 • приети за редовно обучение;
 • членове на семействата на дългосрочно пребиваващи в държави членки на ЕС;
 • членове на семействата на дългосрочно пребиваващи в държави членки на ЕС, получили разрешение за дългосрочно пребиваване в РП;
 • членове на семейството на притежател на синя карта;
 • членове на семейството на чужденец със статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила.

За всички прави основания разпоредбите определят срок за подаване и разглеждане на заявленията, необходимите документи и държавните такси.

Събирането на семейства се извършва по реда на Правилника за прилагане на ЗЧРБ. Разпоредбите определят първоначалната процедура, последващата процедура, необходимите документи и държавни такси.