Промени в нормативната уредба

Закон за насърчаване на заетостта

Чл. 7а. (3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието и науката и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта обменят информация при условия и по ред, определени в сключено между министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката споразумение.

Чл. 12. (2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Съветът за сътрудничество се състои от 9 членове - по един представител на поделението на Агенцията по заетостта, на териториалната структура на Министерството на образованието и науката и на общината и по трима представители на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни.

Чл. 15. Агенцията по заетостта е администратор на следните приходи:

(нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) такси за разрешения за работа по чл. 72, ал. 3 - 6 и за решения по чл. 72б, ал. 5 и чл. 74б, ал. 3;

Чл. 16. Средствата за активна политика се изразходват за:

15. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) разходи по заповеди и договори по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 "Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването" и 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по този закон.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) Отпускането на средства за насърчаване на заетостта по реда на този закон се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на чл. 87 и 88 от договора към минималната помощ и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) Администратор на помощта по ал. 1 е Агенцията по заетостта.
(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) (1) За изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта се предоставят средства, предназначени за:

9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица, участващи в мотивационно обучение, обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или на ключови компетентности - за времето на обучението;

19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) наставник по чл. 41а и 55г;

11. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) по т. 19 - на работодател, ползващ насърчителната мярка по чл. 41а и чл. 55г, ал. 1;

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За всяко разкрито работно място, на което е наето на непълно работно време безработно лице до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, завършило средно или висше образование и без трудов стаж, насочено от поделението на Агенцията по заетостта за заемане на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) За всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.

Чл. 55г. (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Работодателят е длъжен по време на чиракуването по ал. 1 да осигури обучение на наетото лице на конкретното работно място от наставник.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал. 1 по съответната професия или занаят и притежава квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години трудов стаж по същата професия или занаят.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Наставникът получава суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето на наставничеството, но за не повече от 24 месеца.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, ако отговарят на някое от следните условия:

  • осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
  • осъществяват дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
  • осъществяват дейност в отрасъл "въгледобив" съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост;
  • осъществяват дейност в отрасъл "рибарство и аквакултури" съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури;
  • имат изискуеми публични задължения;
  • имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
  • са предприятия в затруднение.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на труда и социалната политика съвместно с министъра на образованието и науката:
1. разработва и координира държавната политика за обучение на възрастни;

създава условия за оценка и признаване на знания, умения и компетентности на възрастни, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене;

проучва, анализира и прогнозира състоянието, развитието и потребностите от обучение на възрастни.

Чл. 59. (2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Председател на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила е заместник-министър на труда и социалната политика, а заместник-председател е заместник-министър на образованието и науката.

Чл. 62. (3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Обучението за ограмотяване се осъществява от училищата по чл. 26 от Закона за народната просвета при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Успешно завършилите обучение за ограмотяване получават удостоверение по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 66. (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) На безработните по чл. 63, т. 1, участващи в обучение на възрастни, се изплащат стипендия и средства за транспорт и квартира при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., предишен текст на чл. 68 - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Министерството на труда и социалната политика осъществява сътрудничество с публичните власти на други държави, които отговарят за наблюдението на условията за наемане на работа, като обменят информация относно:
1. националното трудово законодателство и законодателството за наемане на работа на чужденци;

2. наетите български граждани на територията на съответната държава и наетите граждани на съответната държава на територията на Република България;

3. установените нарушения на условията и реда за наемане на работа;

4. установените случаи на незаконно извършване на трудова дейност на българи на територията на съответната държава и на граждани на съответната държава на територията на Република България.

(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За изпълняване на дейности по ал. 1 Министерството на труда и социалната политика поддържа и развива мрежа от служби по трудови и социални въпроси в съответни задгранични представителства на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) В службите по ал. 2 работят командировани служители на Министерството на труда и социалната политика с временен дипломатически ранг по реда на Закона за дипломатическата служба.

(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) С акт на министъра на труда и социалната политика се определят условията и редът за осъществяване на дейността на службите по трудови и социални въпроси.

Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Разрешението за работа по чл. 70 не се издава като отделен документ, а се съдържа в Единното разрешение за пребиваване и работа, издавано от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от Закона за чужденците в Република България, за чужденци - граждани на трети държави, които:

кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;

по силата на Закона за чужденците в Република България и въведените в него изисквания на ЕС притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на трети страни за цели, различни от трудова заетост;

по силата на този закон и въведените в него изисквания на ЕС притежават валидно разрешение за работа.

(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на Единното разрешение за пребиваване и работа по ал. 1 се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

(3) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на трудова заетост за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи.

(4) Условията и редът за даване, отказ или оттегляне на решението по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1.

(5) За даване и продължаване на решението по ал. 3 работодателят внася такса в размер 400 лв.

 

Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Упражняването на трудова заетост от работници - чужденци от трети държави, в Република България на основата на Единно разрешение за пребиваване и работа е в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 - 3.

(2) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа има правото да бъде информиран за произтичащите от разрешението права.

Чл. 72г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа е равнопоставен на българските граждани по отношение на:

правата по чл. 74в, ал. 2, т. 1 - 8;

правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Условията по ал. 1 не възпрепятстват налагането на мерки за административна принуда по глава пета от Закона за чужденците в Република България.

Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

При наемане на работа на чужденци за целите на висококвалифицираната заетост не се издава разрешението по чл. 70, което се съдържа в единното разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта на ЕС", издавано от Министерството на вътрешните работи съгласно глава трета "б" на Закона за чужденците в Република България.

Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята карта на ЕС се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на висококвалифицирана заетост за издаване на синя карта на ЕС от органите на Министерството на вътрешните работи.

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Условията и редът за даване, отказ или оттегляне на решението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1.

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За даване и продължаване на решението по ал. 1 работодателят внася такса в размер на 400 лв.

Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Упражняването на висококвалифицирана заетост от чужденци в България е в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Правата по ал. 2, т. 2 - 7 се ползват и от чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване като научни работници по чл. 24б от Закона за чужденците в Република България.

научни работници по чл. 24б от Закона за чужденците в Република България.

Чл. 74г. (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) През периода по ал. 1 притежателят на синя карта на ЕС може да смени работодателя си само след получаване на писмено решение от Агенцията по заетостта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Решението по ал. 2 се дава или отказва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 74, ал. 1

Чл. 74д. (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) До получаване на решение относно смяната на работодателя обстоятелството по ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта да предложи отнемане на синя карта на ЕС.

§ 1. По смисъла на този закон:

14а. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) "Работник - чужденец от трета държава" е гражданин на трета държава, на когото му е разрешено да пребивава и работи на територията на Република България като наето от местен работодател лице.

25. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) "Ограмотяване" е процес на обучение за достигане на общообразователния минимум по учебните предмети "български език и литература", "математика", "човекът и обществото" и "човекът и природата", определен за начален етап на основно образование и се провежда по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

36а. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) "Единно разрешение за пребиваване и работа" е документът, определен в § 1, т. 1д от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, издаден на работник - чужденец от трета държава, при спазването на единната процедура за кандидатстване.

36б. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) "Единна процедура за кандидатстване" е процедурата, определена в § 1, т. 1е от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.

42. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) "Предприятие в затруднение" е предприятие по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) Разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и чл. 71, 72, 72а - 72г, 73, 73а, 74, 74а - 74д, 78а, 78б и 82а се прилагат за чужденци - граждани на трети държави.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Този закон въвежда изискванията на:

(нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (OB, L 343/1 от 23 декември 2011 г.).

Закон за насърчаване на инвестициите

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Насърчаването на инвестициите по този закон се извършва основно чрез:

(изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане;

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Разпоредбите за насърчаване на инвестициите по глави трета и четвърта са в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214/3 от 9 август 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 800/2008".

Чл. 10. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:

5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) прави предложения за включване в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) прави предложения за включване в оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на мерки за насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;

7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат за клас инвестиция и за приоритетен инвестиционен проект и внася предложения в Министерския съвет за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) внася в Министерския съвет предложения за сключване на меморандуми или споразумения по чл. 22е.

Чл. 11. Областният управител:

4. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел ІІ.

(2) Кметът на общината:

3. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината може да оправомощава кметовете на райони и кметовете на кметства да изпълняват функциите по ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 11б. Агенцията:

в) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект и ползване на насърчителните мерки по реда на този закон;

г) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издадените сертификати по реда на този закон;

д) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) интернет страниците на общините, на които е публикувана информацията по чл. 22и, т. 7;

е) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) друга информация;

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) По реда на тази глава и на глава четвърта се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008.

5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за прилагане на закона, който размер може да бъде намален:

а) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона;

б) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката, определени с правилника за прилагане на закона;

в) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, определени с правилника за прилагане на закона;

г) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с правилника за прилагане на закона;

6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;

7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) За инвестициите, които изпълняват изискванията на чл. 12 - 13а, се издава сертификат по чл. 20, който дава права за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1 - 3.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас А или като клас Б въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 5. Издава се сертификат от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по чл. 20, ал. 1 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като приоритетен инвестиционен проект въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22е, ал. 1. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се издава въз основа на решение на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и друго оправомощено лице, включително областен управител или кмет или представляващ организация от академичната общност за технологични паркове съгласно чл. 22е, ал. 4 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22з, ал. 2. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет по чл. 22и, т. 3 за ползване на мерките по чл. 22з, ал. 3.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите, получили сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 като клас А или клас Б, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е могат да се насърчават с пакет от мерки по реда на чл. 22е, ал. 2. Средствата, необходими за прилагане на финансовите мерки, се предвиждат въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на община се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3.

(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите по ал. 1 – 3 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Необходимите средства за прилагането на финансовите мерки по ал. 1, т. 4 - 6, се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Средства за прилагане на финансовите мерки по ал. 1 и 2 се предоставят и по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 16. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 4 - 6 и чл. 22е, ал. 2, т. 1 се прилагат, когато:

5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвеститорът и юридическите лица по чл. 17, ал. 1 декларират, че не са в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по изпълнението на инвестиционния проект.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Когато се заявява мярка за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 3 или ал. 4 във връзка със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, се представя документ, който удостоверява предварителното съгласие на собственика на имота.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвеститорът подава заявление до изпълнителния директор на агенцията за получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект по чл. 14, ал. 2 и 3, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, 2 и 4, които желае да ползва.

(Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвеститорът подава заявление до кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва мерките по чл. 15, ал. 3 и 4, при спазване на ал. 2 - 4.

Чл. 19. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Изпълнителният директор на агенцията:

(доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 1 - 4 по ред, определен с правилника за прилагане на закона;

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината:

1. оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 5;

2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18, ал. 5 и дава срок за отстраняването им;

3. изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до общинския съвет за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в случаите по чл. 19а;

4. изпраща до общинския съвет предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18, ал. 5 в 30-дневен срок от подаването им.

Чл. 20. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат, с който се определя класът на инвестицията като клас А, клас Б или като приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е на основание решение на Министерския съвет, по ред, определен в правилника за прилагане на закона;

2. отказва издаването на сертификат в случаите по чл. 19а;

3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) публикува информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) По искане на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на кмета на общината министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по този закон инвестиции, които се насърчават по реда на чл. 15, ал. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината:

1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з и 22и;

2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;

3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В на интернет страницата на общината и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) По искане на инвеститор министърът на икономиката, енергетиката и туризма може еднократно да удължи срока на действие на сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:

1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря;

2. мярката по чл. 22а не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;

3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по този закон, или по приложимото право на Европейския съюз.

Чл. 22а. (13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 10, т. 2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.

Чл. 22в. По предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица, включително стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, разкрити при осъществяването на инвестиция от клас А и от клас Б, когато:

(изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) заетостта, създадена от инвестицията, отговаря едновременно на условията по чл. 12, ал. 2, т. 7;