Политика за натурализация и гражданство

Политиката за натурализация и гражданство се упражнява от Министерството на правосъдието и Президента на Република България. Тя се ръководи от Закона за българското гражданство. Законът определя условията и реда за придобиване, загубване и възстановяване на българско гражданство. При Министерството на правосъдието има Съвет по гражданството, който се състои от председател - заместник-министър на правосъдието, и членове - по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация. Министерството на правосъдието управлява и прилага процедурата за натурализация, придобиване, възстановяване, отмяна, освобождаване и лишаване от българско гражданство и води регистри на:

  • лицата, придобили българско гражданство по натурализация;
  • лицата, загубили българско гражданство;
  • лицата с възстановено българско гражданство.

Придобиването на българско гражданство по натурализация, възстановяването на българско гражданство, освобождаването и лишаването от гражданство и отмяната на натурализация се извършват с указ на Президента на Република България. 

Комисията по българско гражданство и българи в чужбина е постоянно действащ помощен орган към Администрацията на Президента със съвещателни функции. Комисията подпомага Вицепрезидента на Републиката, на когото Държавният глава с указ е възложил осъществяването на функциите по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България. Комисията подпомага Вицепрезидента и при осъществяване на политиките в областта на българите в чужбина. Правилата за работа на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина са утвърдени с Указ на Президента № 212 от 1 юни 2012 г.

Нормативната уредба, регламентираща българското гражданство, е Конституцията на Република България, Закона за българското гражданство, Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ и Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерство на правосъдието.

Наредбата съдържа реда и условията за придобиване на българско гражданство, както и необходимите документи, провеждането на интервю, процедурата и приложени образци.

Администрацията на Президента на РП публикува годишни доклади за дейността на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина.

Докладът за дейността на Комисията съдържа информация за:

  • броя издадени президентски укази;
  • придобилите българско гражданство на различни основания;
  • откази на българско гражданство;
  • възстановено българско гражданство;
  • лица, освободени от българско гражданство;
  • отмяна на натурализация;
  • брой откази за промяна на гражданството.

При издаването на всеки указ за промяна на гражданството Вицепрезидентът се запознава с направеното от министъра на правосъдието предложение и със становището на комисията по всеки конкретен случай, след което взема решение да издаде или да откаже издаването на указ.