Политика срещу дискриминацията

Политиката срещу дискриминацията на българското правителство цели да гарантира за всички на територията на страната правото на:

  • равенство пред закона;
  • равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;
  • ефективна защита срещу дискриминацията.

Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Основен законодателен акт за гарантиране на правата е Закона за защита от дискриминация в сила от 2004 г. Законът защитава от преки или непреки форми на дискриминация всички граждани, включително гражданите на трети държави, при:

  • упражняване на правото на труд;
  • упражняване правото на образование и обучение;
  • упражняване на други права.

Контролът по прилагането и спазването на този и други закони, уреждащи равенството в третирането, се осъществява от Комисията за защита от дискриминация. Комисията е независим, специализиран държавен орган за предотвратяване и защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите.

КЗД изпълнява проект „Партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество“.

За да защитите правата си, можете да подадете заявление за образоване на производство по следната процедура (Приложение 16).