Политика в областта на образованието

Отговорен държавен орган за политиката в областта на образованието е Министерство на образованието и науката. Политиката в тази област регулира признаването на придобити образование и квалификация в учебни заведения извън страната и удостоверяване владеенето на български език при натурализация. Тя се ръководи от следните правни актове:

Наредбата определя държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Имигрантите и бежанците са изрично посочени като субект на това право. Тя осигурява официалната валидност на образователните удостоверения за РП. Разпоредбите й съдържат процедурите, необходимите документи, показатели и информационното осигуряване на дейността.

Наредбата определя условията и реда за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Тя осигурява официално писмено потвърждение на съответствието на издадените образователни документи със системата за народната просвета в Република България за придобиване на достъп до българската образователна система и пазара на труда. Разпоредбите й съдържат необходимите документи, процедурите и основанията за отказ и регламентират продължаването на образованието в българско училище.

Наредбата се отнася до езиковата готовност на чужденци за практикуването на регулирана професия на територията на Република България. Разпоредбите й съдържат необходимите документи и изпитните и оценъчните процедури.

Наредбата се отнася до езиковата компетентност на лица, желаещи да получат българско гражданство. Разпоредбите й съдържат необходимите документи и изпитните и оценъчните процедури.