Информационни услуги

Информационните услуги са сред най-добре развитие услуги за граждани на трети държави в страната. Те се осъществяват с помощта на изградените информационни центрове от Международната организация по миграция, от органите на местната власт и от сдружения на частния бизнес и нестопански сектор.

  • Информационен център за имигранти Варна

Гр. Варна,
ул. „Презвитер Козма“ 13

Центърът е създаден през 2009 г. и обслужва граждани на трети държави предимно от руски произход. С подкрепата на ЕИФ той разширява своята дейност с консултации и обучения. Предоставят се безплатни правни консултации от квалифициран юрист в 4 направления  - пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България. Психолог е на разположение на имигрантите, които изпитват трудности с адаптацията и психологическите нагласи в живота си в България.

Имигрантите от трети държави, които имат намерение да останат да живеят в България, могат да получат отговори на въпросите си относно стартиране на нов бизнес в България; професионално обучение и образование в България; намиране и назначаване на работа в България; гражданска ориентация и работа с институции в България. В действие е учебна платформа за самоподготовка по български език и бит и култура, история и гражданска ориентация.

  • Информационен център за интеграция на имигранти в община Гърмен, с. Марчево

Новосъздаденият информационен център в с. Марчево, община Гърмен цели да спомогне за успешната социална, психологическа, образователна, икономическа и културна адаптация и интеграция на гражданите на трети държави в страната. Негова задача е да повиши информираността на имигрантите за правата и задълженията им в Република България и да подпомогне достъпа им до институции и услуги за ефективна адаптация, гражданска ориентация и интеграция в местните общности.

Центърът е изработил печатни материали за разясняване на образованието, здравеопазването и социалните услуги в България; правата и възможностите за гражданска изява чрез участие в НПО или чрез неформално сдружаване; практики и начини за събиране на средства за граждански каузи; и кратък исторически преглед на основните събития от историята на България. Информационните материали се основават на анализ на нагласите на местните общности и имигрантите към интеграционния процес и междукултурното общуване и анализ на нуждите от подобряване на достъпа до услуги, работа и образование на ГТД.

  • Информационен център за интеграция на имигранти в община Стамболово

Центърът в община Стамболово е обявил, че ще обслужва територията на цялата хасковска област. Подобно на другите той си поставя задачата да осигури на имигрантите информация, която да им помогне за успешна адаптация и интеграция в българското общество.

Освен чрез центровете, информационни услуги се предоставят и в целенасочени акции и събития. Такива се организират от структурите на МОМ на различни места в страната. Сайтът на организацията запознава с основни теми, сред които първи стъпки в страната; видовете пребиваване; синята карта за Европейския съюз; правилата и възможностите за работа в Република България; обща информация за здравеопазването в страната и някои рискове, с които новодошлите могат да се сблъскат.

Сдружение Романо Тернипе е независим ресурсен център, подкрепящ младите хора и интеграцията на малцинствата. Организацията разполага с мрежа от доброволци в трите града, на чиято територия развива дейността си. Въз основа на опита си в осъществяване на инициативи за пълноценна интеграция на ромите в българското общество Романо Тернипе е разработила две помагала за интеграция на имигранти: „Наръчник за работа и сътрудничество между НПО и имигранти (ГТД)“ и „Ръководство за формиране и осъществяване на обществени политики за приобщаване и интегриране на имигранти“. Материалите могат да бъдат намерени на сайта на организацията.

Българският червен кръст е една от най-активните организации с устойчиво присъствие на полето на подпомагане интеграцията на имигранти и бежанци в страната. Специално за имигрантите БЧК предоставя набор от информационни услуги, сред които:

  • Консултации по въпроси, отнасящи се до техните права;
  • Подпомагане достъпа до медицинска помощ и услуги;
  • Съдействие за намиране на работа;
  • Социално и културно ориентиране;
  • Подпомагане образованието на деца, обучаващи се в български училища;
  • Помощ за установяване на контакти с близки и роднини;

Червеният кръст има бежанско-мигрантска служба, която със своите програми се стреми да улеснява социалната и икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези две групи в българското общество. В съответствие с червенокръстките принципи за хуманност и безпристрастност, БЧК оказва подкрепа на най-уязвимите групи сред бежанците и мигрантите и активно работи за тяхната социална защита.

За хората, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и жертвите на трафик работи Миграционната служба на Каритас. Нейната цел е да защитава правата и да подпомага чрез реалистични решения хората, които се нуждаят от подкрепа, пребивавайки извън своята родна страна или станали жертва на трафик.

Каритас участва в международен проект за насърчаване на политическото участие и политическото включване на мигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Той трябва да осигури възможност на имигрантите с постоянно пребиваване да се включат в политическия живот на местно и регионално ниво. Проектът си поставя за цел и включване на имигрантите при вземането на решения чрез участие в общински и правителствени консултативни органи, работа с общини и имигрантски организации. Дейностите му са насочени към повишаване на обществената ангажираност на имигрантите в различни асоциации.