Социални услуги

През последното десетилетие социалните услуги бяха добре развитие в почти всички общини в страната. По смисъла на закона редовните имигранти имат същите права на ползване на социални услуги като българския граждани. Има обаче специфични нужди и ситуации, които налагат конкретно насочване на услуги от социален характер към тази целева група.

  • Международната организация по миграция (МОМ, http://www.iom.bg)

МОМ България предоставя подкрепа на една специфична категория мигранти – жертвите на трафик – в партньорство с правителствени институции и граждански организации. Тя осигурява защита на техните права и гарантиране на физическата им сигурност; обезпечаване на спешните им нужди чрез поддържане на приют и предоставяне на медицинска, психологическа, социална и правна подкрепа; помощ за доброволно връзщане в страната на произход.

По данни на международната органзиация около една-трета от жертвите на трафик са деца и непълнолетни, които се нуждаят от специална грижа. Тя предлага помощ за реинтеграция на такива деца и на техните семейства, която включва посещения на домовете с цел наблюдение и подобряване на състоянието на децата.

Може да се каже, че социалните услуги конкретно за имигрантите все още не са много разпространени и кръгът на доставчиците е твърде ограничен.