Здравни услуги

Съгласно действащото законодателство имигрантите, получили разрешение за работа в България, имат същите социални (в това число и здравни) права като всички български граждани. Не са поставени законови пречки или условия пред осъществяването им от държавното обществено осигуряване. Тоест, имигрантите имат същите задължения по отношение на осигуряването и съответно могат да ползват същите права.

България има сключени и двустранни международни договори за социална сигурност с редица страни като Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Израел, Република Корея, Молдова, Украйна и Русия. Тези договори уреждат правата както на българските граждани в съответната държава, така и на гражданите от тази държава, пребиваващи в България. По силата на двустранните споразумения гражданите на трети държави могат да се ползват от принципа на сумиране на трудовия стаж.

Така по отношение на здравните грижи проблем за имигрантите не са правата, които са равни, а в определени случаи възможностите, които не винаги са равни. Някои от установените трудности са липса на познаване и/или информираност за правата и задълженията, невъзможност за плащане на осигуровки по различни причини, не се владее български език и не може да се осъществи комуникация с медицинския персонал, ниска здравна култура.

  • Международната организация по миграция (МОМ, http://www.iom.bg)

МОМ е включила в своите дейности и здравните аспекти на трафика на хора. Жертвите на трафик попадат в среда и ситуации, които са вредни за тяхното здраве и психика. Ето защо работата на МОМ е насочена към предоставяне на грижи, фокусирани върху индивидуалните физически, психологически и социални потребности на хора, жертви на трафик.

Здравната програма на МОМ, в контекста на противодействието на трафика на хора, включва медицински изследвания и лечение на жертви; психологическа и социална подкрепа на жертви; здравна образованост, свързана с полово предаваните болести и тяхната превенция; изграждане на местен капацитет, включващ обучения на местни здравни професионалисти в областта на лечение на жертви на трафик; повишаване на информираността на правоохранителни и правораздавателни служби за влиянието на трафика върху здравното състояние на жертвите.

С финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването Каритас провежда кампания за ранното откриване и успешното лечение на туберкулоза сред целевата група деца и младежи в риск и имигранти на територията на Бургаска област. Екип на организацията работи на терен за идентифициране на нуждаещите се от услуги, мотивиране за изследване на съмнителните лица, повишаване на информираността и осъзнаване на рисковите от туберкулоза чрез:

  • Прилагане на специфични подходи за ранното идентифициране на инфекциозните случаи сред тази група, включително провеждане на флуорографски прегледи в райони с по-висока заболеваемост;
  • Подпомагане лечението на засегнатите;
  • Откриване и съдействие за изследване и профилактика на показаните контактни;
  • Създаване на по-толерантна и подкрепяща среда за лицата, засегнати от заболяването.