Услуги на пазара на труда

Услугите за граждани на трети държави на пазара на труда – за намиране на работа и насърчаване на предприемачеството – също се намират във фаза на първоначално проучване и проектиране. Прави впечатление, че инициативите, осъществявани в България, са част от по-мащабни международни проекти, по които български организации са партньори. Тоест на това поле се наблюдава внос на знания, опит и практики от други държави в Европейския съюз.

  • Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES) към Нов български университет (http://www.cermes.info)

Центърът европейски бежански, миграционни и етнически изследвания работи основно на изследователското и академичното поле и е реализирал поредица от изследвания и анализи по миграционната тематика. Част от дейността му обаче е насочена и към непосредствена работа със самите имигранти.

Проектът МИГРАПАС – финансиран от програма Леонардо да Винчи и изпълняван в партньорство с Oikodrom, Австрия, University of Burgos, Испания, Roehampton University, Великобритания и Autremonde и IRIV conseil, Франция предлага инструмент и метод – портфолио и обучение, които позволяват на мигрантите да изразят своя опит и да оценят своите компетентности, за да влязат на пазара на труда или да усъвършенстват своята професионална кариера. Портфолиото включва техните професионални (предишни служби), социални (доброволно участие в асоциации, професионални съюзи или политически партии) и лични (живот в чужбина) пътеки. Признаването на компетентностите на мигрантите е ключов фактор за насърчаване на тяхната социална и професионална интеграция.

Основната цел на проекта е да развие и приложи подхода на сътрудничеството и активно включване на мигрантите на пазара на труда. Портфолиото идентифицира и оценява професионалния опит, натрупан в страната на произход на мигранта (който често се пренебрегва в приемащата страна); резултатите от неформално учене (участие в доброволни и асоциативни дейности); и специфичните компетенции, свързани с живота в чужбина (мета-компетенции).

Центърът за имиграция и интеграция е организация с идеална цел в обществена полза, която работи за разработване и прилагане на съвременни форми и подходи за защита на човешките права на бежанци и мигранти, борба с расизма и ксенофобията, развиване на междукултурен диалог и интеграция в българското общество. ЦИИ изпълнява проект „Повече разнообразие, по-малко дискриминация на пазара на труда“ като част от европейско партньорство с Enda Europe (Франция): Environnement Développement Action; IRIV (Франция): Institut de Recherche et de Formation sur le Volontariat;
IECOB (Италия): Instituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica; ECAP (Швейцария) : Ente per la formazione Continua e l'Educazione Permanente; Bildungsmarkte.V. (Германия). Проектът включва обучение на квалифицирани младежи и жени с ниска квалификация с миграционен опит за идентифициране и оценяване на техните умения и компетентности, за отваряне на възможности за заетост или нова професионална кариера със специалната цел да се увеличат техните творчески компетентности и предприемачески дух и между тях да бъде обменен разнообразен опит.

  • Международен институт по мениджмънт, Добрич

Подобен подход към участието на имигрантите на пазара на труда прилага и проекта „Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз“. Той е разработил модел за валидиране на умения и компетенции на имигранти, придобити чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите. Проведени са серия от пилотни сесии за експериментиране на модела. Чрез него се създават нови възможности за изграждане на индивидуални пътеки на обучение и признаване на придобити трудови умения и стаж като професионални квалификации. Всичко това гарантира пълноправно интегриране на имигранти на пазара на труда и създава възможности за признаване и надграждане на професионалните им умения.

Валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелното учене е една нова и развиваща се дейност. В практиките на много европейски страни все още са в процес на изясняване методиките, механизмите и инструментариума на тази дейност, както и целите и отговорностите на институциите. Разпространяването на информация за опита на някои европейски страни е полезно за заинтересованите лица, за работодателите и обучаващите институции, които се очаква да се включат в дейностите по валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България.