Комплексни услуги

Международната организация по миграция (МОМ, http://www.iom.bg) има изградени центрове в София, Пловдив и Бургас. В Информационни центрове на МОМ имигрантите получават безплатна информация и индивидуално консултиране на място, по телефон и по интернет относно техните права и задължения в Република България, както и съдействие за достъп до услуги, които са от значение за тяхното пълноценно интегриране в българското общество. Те предлагат следните услуги:

  1. Информиране за българската правно-административна система и правата и задълженията на имигрантите в Република България;
  2. Улесняване на достъпа до институциите;
  3. Оказване на помощ при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери;
  4. Подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда;
  5. Организиране на обучителни курсове за повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, култура, социално-икономическо и административно устройство;
  6. Насърчаване на междукултурния диалог;
  7. Стимулиране на участието на имигрантите и техните общности в социалния и културен живот на местно ниво;
  8. Индивидуално консултиране от експерти на място; онлайн при запитвания, отправени до страницата на МОМ България, специализираната страница www.iom.bg/integration и по телефона на специализираната гореща линия 02/9394 755 ;
  9. Приемане на сигнали за нарушения, свързани с правата на имигрантите и достъпа им до услуги;
  10. Разпространение на информационни материали на ключови езици сред имигрантските общности.

Освен индивидуалното консултиране, Информационните центровете на МОМ насърчават междукултурния диалог чрез организиране на събития и мултикултурни срещи за запознаване на имигрантите с българските традиции, история, институции и култура, стимулират участието на имигрантите и техните общности в социалния живот на местно ниво, с цел подпомагане на тяхната успешна интеграция.

Организираните информационни мултикултурни събития на общодостъпни места с възможност за участие на представители на българското общество, както и предвидените мерки за информация и публичност,  подпомагат създаването на позитивни обществени нагласи към имигрантските общности в страната и допринасят за повишаване на толерантността и съпричастността на приемащото общество към имигрантите.

На сайта на организацията се обявяват предстоящи събития на центровете и тяхното медийно отразяване.

Адресът на организацията е:

гр. София ПК 1463,
ул. „Цар Асен” № 77,
тел: +359 (2) 93-94-774,
факс: +359 (2) 93-94-788,
ел. поща: iomsofia@iom.int