Образователни услуги

Образователни услуги за имигрантите се предоставят от неправителствените организации, работещи за включване на групите в неблагоприятно положение в живота на обществото и за защита правата на уязвимите общности. Образователните курсове се организират основно по български език, история на България, гражданска и правна култура. Примери за организации, работещи на това поле, са:

  • Програмен и аналитичен център за европейски политики, София (http://www.pacep.eu)

Центърът провежда обучения по български език, история на България, административно-правни процедури и гражданска ориентация на територията на София.

Обучението по български език дава основни познания за граматиката на съвременния български език и обхваща лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда. Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране, мултимедийни упражнения. В процеса на работа като езици посредници се ползват английски, френски и руски.

Обучението по история на България представя по интересен и съвременен начин най-важното от българската история, бит и традиции под формата на лекции и мултимедийни презентации. Основните теми са Първа българска държава (681 - 1018), Втора българска държава (1185 - 1396), Османско владичество (1396 - 1877), българско възраждане (1700 - 1878), най-нова българска история.

Обучението по административно-правни процедури прави преглед на българското законодателство и свързаните с него европейски регламенти и директиви. Включени са някои основни нормативни актове, засягащи участниците, като Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за личните документи, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за чужденците в Република България, Кодекс на труда. На участниците се разясняват задълженията и правата на имигрантите на територията на страната и ЕС, административните процедури, таксите, документите и изискванията за попълването им, съпътстващи разрешителните и други режими, актуални за имигрантите в страната.

Обучението по гражданска ориентация е изцяло мултимедийно и под формата на дискусии и ролеви игри. На участниците се предоставят основни познания и информация за българската валута, паричните знаци и финансовата система; транспортната система в страната и видовете транспорт, основни пътни артерии, карта на страната и териториално деление; образователна системата – видове образование, университети и обучителни институции; основни туристически обекти и обичаи и особености на българската кухня.

  • Департамент за информация и усъвършенстване на учители/ Образователна подкрепа за имигранти в България, Софийски университет „Климент Охридски“ (http://elearn.uni-sofia.bg)

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на СУ е разработил курсове за присъствено и дистанционно обучение на имигранти по следните модули:

  • гражданско образование

Модулът е създаден с цел развиване на обществените и граждански компетентности на имигрантите.

  • История на България

Модулът разглежда българското културно и историческо наследство, като предлага разнообразни дейности за изучаване история на български език.

  • Български език.